• 3
  • Uten navn-1
  • 2

Vinner av konkurranse.

Vindveggen arkitekter vant konkurransen om nye Vormsund ungdomsskole og flerbrukshall.

Vormsund ungdomsskole ligger rett sør for Kongsvingerveien. Dagens skole er et hesteskoformet murbygg med en innebygget nordvendt gårdsplass. I vårt forslag søker vi å bevare mest mulig av eksisterende skole og dens arkitektoniske uttrykk. Vi river eksisterende svømmehall og gymsal, og erstatter arealet med et 3-etasjes tilbygg samt bevarer dagens to sidefløyer.  Det nye tilbygget innehar funksjoner tilpasset skolens og kommunens behov og fungerer som skolens nye hjerte. Flerbrukshallen er plassert i skråningen mellom øvre torg og har innganger på to nivåer.

I plasseringen av bygg og hovedakser har vi ønsket å ta hensyn til eksisterende landskapskvaliteter. "Lillerommen" og dagens skråning mellom øvre og nedre nivå på tomta samt treklyngen i skråningen danner viktige stedselementer for prosjektet. Landskapsgrepet vårt tar derfor hensyn til retningen på både "Lillerommen" og den naturlige skråningen. Et viktig hovedgrep har vært å åpne opp og skape en flott visuell og romlig diagonal forbindelse fra inngangen i nord gjennom skolens nye hjerte til uteområdet i sørøst. Både diagonalen gjennom skolen, flerbrukshallen, og kommunikasjonen på stedet forholder seg til samme retning. Sammen med landskapsarkitekter fra In situ gleder vi oss til oppstart av skisseprosjekt.