Boliger på Balnes
regulering

Detaljregulerings- og illustrasjonsarbeid utført av Vindveggen Arkitekter AS på vegne av Lillestrøm kommune ved Eiendomsenheten.

Utviklingsområdet på Balnes blir nærmest ett «infill»-prosjekt midt imellom eksisterende bebyggelse, som spenner seg fra frittliggende bebyggelse, til konsentrert småhusbebyggelse. Planforslaget medfører en fortetting på et forholdsvis sentralt sted på Romerike, nært skole og kollektivtilbud.

Illustrasjonsperspektiv

Planforslaget legger til rette for en blandet typologi med konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus) og én lavblokk (leiligheter). Bebyggelsen er på inntil 3 etasjer og med boenheter av varierende størrelse (totalt 29 boenheter). Det legges opp til høy bokvalitet, gode private og felles uteoppholdsarealer, god områdetilpasning og tomteutnyttelse.

Forslag til reguleringskart
Illustrasjonsplan

Målsettingen har vært å skape et spennende bomiljø med varierte leke- og uteoppholdsarealer, og naturlige samlingspunkter som vil kunne danne grunnlag for et godt samhold. Planforslaget legger opp til en tunformasjon av uteoppholdsarealet innenfor ny bebyggelse, og til en høy andel felles uteoppholdsarealer med naturlige samlingspunkter for beboerne. Variasjon i type boenheter vil kunne bidra til en mer sammensatt beboerkonstellasjon.

Illustrasjonsperspektiv 3
Illustrasjonsperspektiv 4

Boligene henvender seg mot og har en skala og sammensetning som fungerer godt med eksisterende nabobebyggelse. Bygningsvolumene oppleves som godt oppdelte og føyer seg fint inn i området. Bebyggelsen er plassert slik at viktige siktlinjer internt i området og til landskapsrom bevares. Bebyggelsen er videre plassert for å skjerme fra støy fra tilliggende veier og slik at flest mulig får best mulig utsikts- og solforhold.

Illustrasjonsperspektiv 6

Planforslaget medfører en oppstramming av eksisterende til dels utflytende trafikkarealer som preger området i dag. Tidlig trafikkavvikling samt tilnærmet bilfritt prosjekt uten gjennomkjøring, foruten ved helt spesielle anledninger, vil sikre god trafikksikkerhet internt i området.

Terrengsnitt