Boligområde Ødegården
regulering

Reguleringsplan- og illustrasjonsarbeid utført av Vindveggen Arkitekter AS på vegne av Haneborgåsen Eiendom og BORI.

Detaljreguleringsplanen omfatter feltene B10 – B13 i kommunedelplan for Ødegården. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for boligbygging i tråd med formålet i kommunedelplanen. Planforslaget medfører en fortetting på et forholdsvis sentralt sted på Romerike, nært skole og kollektivtilbud.

Reguleringsplan
illustrasjonsplan 1-1000 A2

Planområdet på 92 dekar ligger på Luhrtoppen og består av skog. Mot sørøst grenser planområdet til eksisterende boligområde i Haneborgåsen. I øst grenser det mot Marka, mens resten av planområdet grenser mot andre utbyggingsfelt eller friområder i kommunedelplan for Ødegården, bestående hovedsakelig av skog. Det er ingen bebyggelse eller veier innenfor planområdet. Terrenget er skrånende mot vest-sørvest med enkelte flatere partier. Det er følgelig svært gode solforhold i området.

Planområdet omfatter fire felt til boligbebyggelse, hvorav to er regulert til blokkbebyggelse (B10-11) og to er avsatt til konsentrert småhusbebyggelse/rekkehus (B12-13). Det legges opp til høy bokvalitet, gode private og felles uteoppholdsarealer, god områdetilpasning og tomteutnyttelse.

Boligområde Ødegården

Gjennom felt B11 reguleres et grøntdrag som følger en flomvei i forlengelsen av Steinerudbekken. Her skal flomvann og overvann fra byggeområdet gå i åpent løp, føres i kulvert under veien, og ende i Steinerudbekken. Det er forutsatt at internveier kan krysse grøntdraget og at parkeringskjellere kan krysse under.

Feltene med konsentrert småhusbebyggelse er regulert med en utnyttelse på 35 %-BRA og en høyde tilsvarende 3 etasjer.

Blokkbebyggelsen er regulert med en utnyttelse på rundt 90%-BRA og kotesatte høyder som tilsvarer 4-6 etasjer over parkeringskjeller. Leilighetsbebyggelsen er gjennom regulerte byggegrenser organisert rundt tun som skal opparbeides til uteoppholdsareal. Parkering skal hovedsakelig skje i parkeringskjellere. Tidlig trafikkavvikling samt tilnærmet bilfritt prosjekt uten gjennomkjøring, foruten ved helt spesielle anledninger, vil sikre god trafikksikkerhet internt i området.