Kveld
Gamle Strømsveg
enebolig

Eiendommen er forholdsvis kupert og ligger i en li på Strømmen, med flott utsikt mot landskapsrommet rundt, spesielt østover mot Lillestrøm. Huset er gitt småhuskarakter, og en størrelse og et volum som passer godt sammen med eksisterende bebyggelse i nærområdet. Boligen får en oppbygging som gjenspeiler terrengets stigning. Bygningsmassen legges delvis inn i terrenget slik at boligen på rundt 300 m2 bruksareal får en lav profil som oppleves som mer beskjeden i størrelse.

Gamle Strømsveg

Boligen følger tomtens topografi og føyer seg fint inn i landskapet. Huset er trappet ned i flere nivåer for å følge og utnytte terrengfallet. Plassering er valgt blant annet for å bevare egnede arealer til uteopphold, sikre en god terrengtilpasning og minimalisere terrenginngrep. Boligen er plassert slik at utsikt og uteoppholdsarealer optimaliseres.

Boligen er planlagt med en splittet hovedetasje, en sokkeletasje og en mindre loftetasje med takterrasse som får sol store deler av dagen. Den vestlige delen av boligen får et saltak som følger gateløpets retning, mens den bakre delen av boligen, mot øst, får flatt tak som gjør at boligen får en fin plassering inn i terrenget.

Tiltaket er nøysomt tilpasset det skrånende terrenget og omgivelsene på en diskre måte. Saltak mot gaten blir et nikk til den tradisjonelle stilen i området mens nedsenking i terrenget med de flate takflatene i øst, er med på å gjøre bygningen mindre merkbar mot omgivelsene.

 

Gamle Strømsveg

Fra gateplan på oversiden av boligen, i vest, fremstår boligen som en bolig på et plan, med et tradisjonelt saltak som spenner over deler av boligen, carport og inngangsparti i vest. Fra nedsiden i øst, fremstår boligen som en bolig på to plan. Dette skyldes at boligens avtrapping følger terrenget. Sedum i kombinasjon med solcelleanlegg benyttes på de flate takflatene. Dette, sammen med eneboligens mørke fasadematerialer vil forsterke følelsen av at den nye boligen innlemmes godt inn i landskapet og ha lite fjernvirkning.

Gamle Strømsveg

Boligens volum er oppdelt både i form og høyde og trapper seg ned for å følge terrenget. Bygningsformen er planlagt slik at den danner flere skjermede utearealer. I fasadene brukes hovedsakelig mørke fasadeplater i kombinasjon med varmt treverk og rikelig med lysåpninger som rammer inn utsikten fra boligen. Et mindre takark-volum mot vest danner tak over carport. Takarket har asymmetrisk saltak. Ved carport tenkes det brukt mer fargerike fasadeplater. Huset får en moderne utforming med knappe detaljer, mens det samtidig har referanser til mer tradisjonell arkitektur.

Gamle Strømsveg