Havnestrøket regulering
regulering

Reguleringsplanarbeid og mulighetsstudie utført av Vindveggen Arkitekter AS på vegne av Frikar AS som er eid av eiendomsutvikler og forvalter Eiendomsspar AS.

Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning av sentrale eiendommer i Svolvær. Reguleringsplanen er et resultat av en lengre prosess som har utviklet seg parallelt med utarbeidelse og vedtak om ny byplan.

Prosjektet er videreutviklet i tett samarbeid med Concrete Amsterdam.

Planområdet framstår i dag med noe utdatert og ikke tidsriktig bebyggelse. Forslagsstiller ønsker å gjenreise området med et moderne og tidsriktig tyngdepunkt innenfor reiselivsnæringen. Målet er å bygge et hotell som inviterer gjester fra nær og fjern til en flott opplevelse, og som setter Svolvær enda sterkere på kartet som reiselivsdestinasjon. Prosjektet skal bidra til å skape et levende og attraktivt sentrum, hvor lokalbefolkning, turister og næring trives. Intensjonen er å bidra til økt aktivitet i lokalmiljøet, økt næring og nye arbeidsplasser. Det er forslagstillers konkrete ambisjon, at dette hotellprosjekt skal oppnå en høy miljøsertifisering (f.eks. BREEAM), og dermed ha påviselig lavt CO2-avtrykk.

Regulering

Havnestrøket ligger i et allerede populært publikumsområde med få meters avstand til kaipromenade, båthavn, hurtigruten, etablerte restauranter, hoteller og sentrum for øvrig. Grunntanken bak prosjektet er å invitere folk inn i et behagelig byrom på gateplan, som kobler Vestfjordgata med kaipromenaden med et utadrettet tilbud til byens befolkning med bevertning og sosiale arenaer. På byggets tak vil en velværeavdeling med storslagen utsikt kunne gi minnerike opplevelser i tillegg til en spektakulær restaurant i øverste etasje, som vil kunne gi rom for de unike opplevelser med fantastisk utsikt i alle retninger.

HavnestrøketHavnestrøket
Havnestrøket

Planområdet på cirka 5 dekar er i all hovedsak regulert til sentrumsformål der forretning, tjenesteyting, kontorvirksomhet, hotell med nødvendig grøntareal samt bevertning tillates. Innenfor utbyggingsformålene kan det bygges helt ut til formålsgrenser, og med fasadeutspring til byggegrenser, der dette framkommer i plankartet. Det er derfor ikke angitt en spesifikk %BYA-utnyttelsesgrad i reguleringsplanen. Volum reguleres av byggegrenser og maksimale høyder.

Havnestrøket

Bebyggelsen er delt opp i en bygningsbase som bygger opp under den etablerte kvartalsstrukturen, samt et høyere volum som er trukket inn fra tre av de fire tilliggende gater. Maks høyder er regulert i tråd med byplanens bestemmelser. Anslått bruksareal er på totalt ca. 13.600 m2, hvorav 900 m2 næring (forretning, bevertning) og 12.700 m2 hotellformål (ca. 200 hotellrom, restaurant, konferanselokaler, lobby og publikumsarealer). I tillegg planlegges to plan med parkering på ca. 2.900 m2.

Havnestrøket

Sett fra sjøen har Svolvær et visuelt bakteppe i form av fjell og tinder som rager over byen og som gjør at kvartalsbebyggelsen langs havna ikke framstår som dominerende i fjernvirkning. Prosjektet legger opp til bebyggelse på inntil ca 10 etasjer, der den høyeste bygningskroppen til en viss grad vil være synlig fra nært og fjernt og være av høy arkitektonisk kvalitet.