Lensebredden
boligbygg

På oppdrag for Fet kommune har vi gjort en mulighetsstudie for en større boligutvikling på østsiden av Glomma, nær Fet sentrum og rett overfor Fetsund Lenser. Tomten ligger langs elvebredden, mellom Fetsundbrua og Jernbanebrua. Plasseringen gir unike kvaliteter til bomiljøet.

I dag går den forholdsvis tungt trafikkerte Kirkeveien gjennom området. Denne foreslås langt utenom et eventuelt fremtidig boligområde og at bebyggelsen skjermer mot trafikken i bakkant. Vi tenker at dagens vei gjøres om til en miljøgate med begrenset biltrafikk og svært gode forhold for myke trafikanter.

Langs elvebredden anlegges en sammenhengende promenade for allmennheten. Langs denne kan det ligge et variert utvalg av offentlige funksjoner som parker, lekeplasser, badeplasser, brygger, båtutleie, fiskemuligheter, samt kafeer og spisesteder. 

Situasjonsplan

I prosjektet har vi utforsket tre ulike typologier av boligbygg, med ulike kvaliteter.

«Parsellbredden» lengst nord er nøysomt plassert for å følge det naturlige terrengfallet og for å gi god utsikt for bakenforliggende bebyggelse. Mot vannkanten i vest ligger småhusbebyggelse i mindre skala og noe mer oppdelt, midt i området tyngre og mer konsentrert småhusbebyggelse og leilighetsbebyggelse lengst øst. Mellom boligene skapes hyggelige små tun.

«Punktbredden» ligger midt i området. Mot vannkanten foreslås en blanding av småhusbebyggelse av varierende størrelse, på østsiden av miljøgata (Kirkeveien) foreslås leilighetsbebyggelse i form av punkthus. Punkthusene blir eksklusive forholdsvis høye leilighetsbygg med lite fotavtrykk og få leiligheter per etasje. Prima utsikt og romslige uteoppholdsarealer mellom punkthusene karakteriser området.

«Terrassebredden», lengst sør, er på grunn av nærheten til sentrum forholdsvis høyt utnyttet, både hva gjelder småhusbebyggelsen og leilighetsbebyggelsen. I tillegg er bebyggelsen planlagt slik at den kan skape en visuell- og støyskjerm mot nærliggende rv22. Store takterrasser, utsikt og nedtrapping mot vest er karakteristisk for området.

Snitt2Snitt7
Snitt5
Perspektiv
Perspektiv