Lystad Brannstasjon Regulering
regulering

Reguleringsplan- og illustrasjonsarbeid utført av Vindveggen Arkitekter AS på vegne av Lillestrøm kommune (tidligere Sørum kommune før kommunesammenslåing).

Revidert Regulering

Områdereguleringsplan med konsekvensutredning for nytt næringsområde på Lystad i Sørumsand. Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av ny brannstasjon tilknyttet Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) samt næringsareal for virksomheter som ikke krever beliggenhet i sentrum. Planen har en overordnet utforming for næringsområdet, mens området for ny brannstasjon er detaljert slik at tiltak kan omsøkes direkte fra planen. Totalt planområde er ca. 118 daa., hvorav 18,5 daa. er avsatt til brannstasjon og feiervesen. Næringsarealer er avsatt med tre delområder på totalt 33 daa. Øvrige arealer i planen innebærer grønnstruktur, infiltrasjonsarealer for overvann/flom og samferdselsarealer.

Illustasjonsplan

Ny brannstasjon blir en heltidsstasjon med døgnkontinuerlig vakt som skal erstatte dagens to deltidsstasjoner på Sørumsand og i Fetsund. Plassering øst for Glomma er valgt utfra Nedre Romerike brann- og redningsvesen egne risikoanalyser. Den nye brannstasjonen skal imøtekomme NRBR sine behov for å styrke innsatstiden. Stasjonen vil få en beliggenhet i samsvar med der behovet er vurdert som størst. Ny infrastruktur og forbedret trafikksikkerhet i tilknytning til brannstasjonen skal utnyttes for sambruk med det framtidige næringsområdet.

Næringsområdet skal kunne tilby et sted for lokal småindustri, håndverksbedrifter og maskinpark/verksted. Næringsområdet på Lystad skal være en støtte for utviklingen i sentrum, ikke en konkurrent og næringsområdet åpner derfor ikke for handelsvirksomhet i noen form eller for virksomheter som generer mye trafikk.

Plankart

Statens vegvesens krav til kryssutforming mellom fylkesvegene fv. 172 og fv. 258 har stått sentralt i planarbeidet. Valgte kryssløsning innebærer en trafikksikker utforming med gode siktforhold som ivaretar krav til utrykningskjøretøy og framtidig næringsutvikling.

Den mest eksponerte delen av utbyggingsområdet blir bebygget med brannstasjon, som vil være spesielt synlig fra nord og vest. Formålet brannstasjon har en symbolverdi i form av funksjon og samfunnssikkerhet. Det er derfor vurdert som hensiktsmessig og estetisk tilfredsstillende at brannstasjonen plasseres mest framtredende med tanke på fjernvirkning. Øvrig næringsområde blir liggende noe mindre eksponert i terrenget, i bakkant av brannstasjonen. Den høyeste terrengformen i området bevares som grønnstruktur/rekreasjonsområde, og skjermer samtidig utbyggingsområde for tilgrensende naboer i sør.