Strandparken
boligbygg

Vi ønsker en utvikling på Otto Olsen-tomta som peker mot Lillestrøms fremtidige rolle i regionen. I vårt forslag til bebyggelse bryter byen ut av dagens sementerte struktur med lav blokkbebyggelse og småhuspreg. Vi mener at ved å bygge høyere kan man tilføre byen nye kvaliteter i form av store åpne og grønne arealer. Sam-tidig vil vi overkomme barrieren som i dag finnes mellom byen og elva og gjøre det attraktive området mer til-gjengelig for innbyggerne. Prosjektet legger opp til store grønne arealer og introduserer andelshager for beboerne i området.

Render02
Render03

PROBLEMSTILLINGER:

 • Lillestrøm er i sterk vekst og må tilby flere boliger sentralt i byen.
 • Svært store sentrale områder er preget av småhusbebyggelse. Det er behov for tettere bebyggelse i sentrum.
 • Bebyggelsesmønsteret i Lillestrøm har i lengre tid vært fastlåst i småhus og fem etasjers kvartalsbebyggelse. Vi ønsker å utfordre mønsteret med nye typologier.
 • Veitrafikk sperrer tilgangen til Nitelva for store deler av sentrum øst. Vi vil bedre tilgangen til elva.
 • Trafikken skaper også lokale miløproblemer i form av støy og luftforurensing. Vi ønsker å inkorporere tiltak mot dette i prosjektet.


LØSNINGER:

 • Vårt prosjekt innolder ca 35000 m2 boligareal, muligheter for mye parkeringsareal og næring-sareal i nærhet til Norges Varemesse.
 • Prosjektet viser en ny “bydel” av boliger med kvaliteter som ikke finnes andre steder i Lill-estrøm i dag.
 • Store grønne arealer omkranser bebyggelsen.
 • Lengst nordvest på tomten er det lagt opp for en spesiell grønn lunge der beboerne kan drive egne parsellhager.
 • Vi foreslår et felles drivhus for beboerne i sammenheng med parsellhagene. Drivhuset kan muligens konstrueres med gjenbruk av de gamle trekonstruksjonene lagerbygget som i dag står øst på tomten.
 • En barnehage er knyttet til “hagen” i nord-vest. Her ligger det til rette for vekselvirkninger mellom barnehagen og de store grønne arealene.
 • Vi foreslår et lokk over deler av riksveien. Det vil begrense støybelastningen for boligene samtidig som barrieren mellom byen og elva brytes og beboerne for bedre tilgang til de svært attraktive rekreasjonsområdene.
Strandparken4
Strandparken7