• Perspektiv fra Nitelva
 • Perspektiv fra nord
 • Perspektiv fra vest
 • Snitt
 • Snitt
 • Soldiagram
 • Planutsnitt
 • Diagram

Strandparken

Nesgata 19

Vi ønsker en utvikling på Otto Olsen-tomta som peker mot Lillestrøms fremtidige rolle i regionen. I vårt forslag til bebyggelse bryter byen ut av dagens sementerte struktur med lav blokkbebyggelse og småhuspreg. Vi mener at ved å bygge høyere kan man tilføre byen nye kvaliteter i form av store åpne og grønne arealer. Sam-tidig vil vi overkomme barrieren som i dag finnes mellom byen og elva og gjøre det attraktive området mer til-gjengelig for innbyggerne. Prosjektet legger opp til store grønne arealer og introduserer andelshager for beboerne i området.

Otto Olsen-tomta ligger sentralt i Lillestrøm. Eiendommen på 54 dekar huset tidligere del-er av byens velutviklede trelastindustri, mens den i dag rommer hovedkvarter for Otto Olsen Gruppen samt store parkeringsarealer.

PROBLEMSTILLINGER:

 • Lillestrøm er i sterk vekst og må tilby flere boliger sentralt i byen.
 • Svært store sentrale områder er preget av småhusbebyggelse. Det er behov for tettere bebyggelse i sentrum.
 • Bebyggelsesmønsteret i Lillestrøm har i lengre tid vært fastlåst i småhus og fem etasjers kvartalsbebyggelse. Vi ønsker å utfordre mønsteret med nye typologier.
 • Veitrafikk sperrer tilgangen til Nitelva for store deler av sentrum øst. Vi vil bedre tilgangen til elva.
 • Trafikken skaper også lokale miløproblemer i form av støy og luftforurensing. Vi ønsker å inkorporere tiltak mot dette i prosjektet.

LØSNINGER:

 • Vårt prosjekt innolder ca 35000 m2 boligareal, muligheter for mye parkeringsareal og næring-sareal i nærhet til Norges Varemesse.
 • Prosjektet viser en ny “bydel” av boliger med kvaliteter som ikke finnes andre steder i Lill-estrøm i dag.
 • Store grønne arealer omkranser bebyggelsen.
 • Lengst nordvest på tomten er det lagt opp for en spesiell grønn lunge der beboerne kan drive egne parsellhager.
 • Vi foreslår et felles drivhus for beboerne i sammenheng med parsellhagene. Drivhuset kan muligens konstrueres med gjenbruk av de gamle trekonstruksjonene lagerbygget som i dag står øst på tomten.
 • En barnehage er knyttet til “hagen” i nord-vest. Her ligger det til rette for vekselvirkninger mellom barnehagen og de store grønne arealene.
 • Vi foreslår et lokk over deler av riksveien. Det vil begrense støybelastningen for boligene samtidig som barrieren mellom byen og elva brytes og beboerne for bedre tilgang til de svært at-traktive rekreasjonsområdene.